Informacje dla studentów

W roku akademickim 2017/2018 w Klinice prowadzone są zajęcia w zakresie chorób wewnętrznych – kardiologii dla roku III, IV oraz dla III roku studiów I stopnia na kierunku dietetyka

UWAGA: prosimy grupy - IV roku przed rozpoczęciem zajęć o kontakt telefoniczny z sekretariatem Kliniki Chorób Serca i Naczyń tel. 12 614-22-87

Tematyka zajęć obejmuje:

ROK III

 • interpretacja elektrokardiogramu
 • nienwazyjne badania obrazowe w kardiologii
 • badania labolatoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitowaniu leczenia
 • obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w OZW i stabilnej dusznicy bolesnej oraz nadciśnieniu tętniczym
 • podstawy patofizjologiczne a farmakoterapia OZW i stabilnej dusznicy bolesnej oraz nadciśnienia tętniczego
 • zasady prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca
 • zasady kwalifikacji chorych do koronarografii i innych technik wewnątrznaczyniowej oceny t. wieńcowych oraz przezskórnej i chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej.

ROK IV

 • postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia
 • zasady prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej
 • wskazania do sztucznej stymulacji serca i wszczepienia ICD
 • badania labolatoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia
 • niewydolność serca (ostra i przewlekła)
 • zatorowość płucna
 • migotanie i trzepotania przedsionków
 • częstoskurcze z szerokimi i wąskimi zespołami QRS
 • zasady leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego

Zajęcia odbywają się w sali seminaryjnej i salach chorych Kliniki Chorób Serca i Naczyń
w godzinach 8.30 – 13.15 wg. następującego harmonogramu:

ROK III:
grupa: 7 23.03.2018 r do 29.03.2018 r
grupa: 13 08.04.2018 r do 14.04.2018 r
grupa: 6 08.06.2018 r do 13.06.2018 r
ROK IV:    
grupa: 11 12.10.2017 r do 23.10.2017 r.
grupa: 7 19.12.2017 r do 08.01.2018 r
grupa: 13 23.03.2018 r do 06.04.2018 r
grupa: 1 24.04.2018 r do 08.05.2018 r
grupa: 8 17.05.2018 r do 28.05.2018 r
grupa: 9 04.06.2018 r do 13.06.2018 r

Zajęcia dla III roku studiów I stopnia na kierunku dietetyka.
Kliniczny zarys chorób – postępowanie dietetyczne. Choroby układu krążenia

Koordynator przedmiotu: Dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ
Koordynator zajęć w Klinice Chorób Serca i Naczyń i Pracownia Kardiologii Społecznej, Instytut Kardiologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum: Prof. dr hab. Maria Olszowska

Wykłady (wykłady po 2h, sala dydaktyczna Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, data wykładów według grafiku):

 • Czynniki ryzyka chorób układu krążenia i strategie profilaktyki w ich zapobieganiu
  – dr hab. med. Wojciech Płazak, prof. UJ
 • Zasady prawidłowego żywienia pacjentów w zależności od stopnia ryzyka sercowo-naczyniowego
  – Prof. dr hab. med. Maria Olszowska
 • Dieta a choroby sercowo-naczyniowe w świetle dotychczasowych badań
  – Prof. dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz
 • Postępowanie dietetyczne we wtórnej profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych.
  – dr hab. med. Piotr Musiałek, prof. UJ

Seminaria (2 seminaria po 2 h, sala dydaktyczna Kliniki Chorób Serca i Naczyń, data seminariów według grafiku):

 • Używki a prewencja chorób układu krążenia.
  – dr hab. med. Wojciech Płazak, prof. UJ
 • Ocena zapotrzebowania energetycznego organizmu i utrzymanie zrównoważonego bilansu energetycznego w aspekcie walki z otyłością
  - dr hab. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Ćwiczenia (4 ćwiczenia po 2h, sale chorych Kliniki Chorób Serca i Naczyń):

 • Metody stratyfikacji ryzyka u chorych z chorobami układu krążenia - zastosowanie tablic SCORE
  - dr hab. med. Piotr Musiałek, prof. UJ
 • Indeks glikemiczny u chorych z miażdżycą, opracowanie jadłospisu u chorych z cukrzycą i miażdżycą.
  - dr Klaudia Knap
 • Analiza kaloryczna żywności, opracowanie zapotrzebowania kalorycznego dr Paweł Iwaszczuk
 • Opracowywanie jadłospisów dla pacjentów w zależności od stopnia ryzyka sercowo-naczyniowego
  - Prof. dr hab. med. Magdalena Kostkiewicz

Miejsce przebierania się studentów: szatnia na parterze w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM